524 reputation
1 1

Thibault

PHP Developper. Mysql, Perl, Python, Selenium. Some admin sys skills.